Vedtekter

VEDTEKTER FOR BERGEN VITENSENTER AS
Org.no 989 005 049

1. Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Bergen Vitensenter AS.

2. Forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 2 068 000, fordelt på 2 068 aksjer pålydende kr. 1.000,-

Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen

5. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret. 

6. Styret

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 medlemmer. 
Ansatte skal representeres i styret med én representant med personlig vara. Dette valget skjer av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Styret gir instilling til generalforsamlingen på godtgjørelse for medlemmer av valgkomite.  
Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Genefalforsamlingen velger to varamedlemmer til styret som prioriteres som første og andre varamedlem.

Styremedlemmene velges for en periode på to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. 
Maksimalet 3-5 styremedlemmer skal være på valg i hver ordinære generalforsamling. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har selskapets signatur.

7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Hver aksje gir en stemme.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret. Generalforsamlingen holdes i Bergen kommune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamling holdes et annet sted.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1.  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
  2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse
  3. Valg av styremedlemmer og styreleder samt fastsettelse av styremedlemmenes godtgjørelse
  4. Valg av valgkomite samt fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse
  5. Valg av revisor samt fastsettelse av revisors godtgjørelse
  6.  Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være sendt til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

  1. Valgkomite

Generalforsamlingen utpeker en valgkomite på 3 personer. Valgkomiteen innstiller styremedlemmer for generalforsamlingen. Valgkomiteen gir instilling til generalforsamlingen på godtgjørelse for medlemmer av styret.

Generalforsamlingen skal vedta instruks for valgkomiteen.

  1. Overdragelse av aksjer

Bergen kommune og Universitetet i Bergen skal ikke ha anledning til å avhende sine aksjer i selskapet.

Ved overdragelse av aksjer gjelder aksjelovens bestemmelser om styregodkjenning og forkjøpsrett for de øvrige aksjonærer. Styret skal imidlertid motta melding om eventuell overdragelse fra selger før endelig avtale om overdragelse inngås.

10. Anvendelse av overskudd og formue ved oppløsning

Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte. Etter aksjeloven § 2-2(2) skal ved selskapets oppløsning formuen tildeles Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen til finansiering innenfor selskapets formål med like deler på hver av mottakerne.

----------000----------

Vedtatt i generalforsamling 20.11.2019

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: