Vedtekter

VEDTEKTER FOR BERGEN VITENSENTER AS
Org.no 989 005 049

1. Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Bergen Vitensenter AS.

2. Forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 2 368 000, fordelt på 2 368 aksjer pålydende kr. 1.000,-

Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen

5. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret. Styret kan bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.

6. Styret

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 medlemmer. Ett medlem av styret oppnevnes av Norsk Hydro Produksjon as, jfr. aksjeloven § 6-3 (3). De øvrige velges av generalforsamlingen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen

Hver av styremedlemmene har et personlig varamedlem.

Styremedlemmene velges for en periode på to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Vedtatt i generalforsamling 18. november 2009

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har selskapets signatur.

7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Hver aksje gir en stemme.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret. Generalforsamlingen holdes i Bergen kommune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamling holdes et annet sted.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være sendt til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

8. Overdragelse av aksjer

Bergen kommune og Universitetet i Bergen skal ikke ha anledning til å avhende sine aksjer i selskapet.

Ved overdragelse av aksjer gjelder aksjelovens bestemmelser om styregodkjenning og forkjøpsrett for de øvrige aksjonærer. Styret skal imidlertid motta melding om eventuell overdragelse fra selger før endelig avtale om overdragelse inngås.

9. Anvendelse av overskudd og formue ved oppløsning

Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte. Etter aksjeloven § 2-2(2) skal ved selskapets oppløsning formuen tildeles Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen til finansiering innenfor selskapets formål med like deler på hver av mottakerne.

----------000----------

Vedtatt i generalforsamling 18. november 2009

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: