Talentsenter i realfag

VilVite har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag, en forsøksordning med tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi.

Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial kan møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i fagene og de som har potensial til det. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer innen matematikk, naturfag og teknologi. 

Opptak for skoleåret 2018-19: 
Les om hva talentsenteret tilbyr og om søknadsprosessen.  

Bakgrunn
Talentsenteret er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015, og dens mål nr. 3: "Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag."

VilVite er ett av fire vitensentre som er gitt i oppdrag å teste ut en modell hvor vitensentrene er ressurssenter for høyt presterende elever. Forsøksordningen startet høsten 2016 ved vitensentrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Utvelgelse av talenter skjer i nært samarbeid med skolene og talentsenteret vil supplere skolens undervisning. Tilbudet er gratis for elevene.

Talentsenter i realfag på VilVite
Forsøksordningen startet høsten 2016, og står foran en større utvidelse fra høsten 2018. 

Skoleåret 2016/2017 hadde vi den første gruppen med 23 elever på 7. - 9. trinn. Mer om.
I inneværende skoleår (2017/2018) gir vi tilbud til to grupper á 20 elever på 7.- 10. trinn i Bergen.
Fra høsten 2018 utvider vi tilbudet. Da blir det tilbud til både elever i grunnskolen (7.-10. trinn) og elever på VG1 og VG2, og på flere steder. 

Hvem er talentsenteret for?
Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Opptak
Informasjon om opptak mm vil komme i slutten av februar. Opptak vil skje via skolene.

Kontaktpersoner ved Talentsenter i realfag på VilVite
Ola Kåre Risa – prosjektleder
talentsenter@vilvite.no
Tlf. 920 54 650 

Lise Austad
talentsenter@vilvite.no
Tlf. 994 27 896

Lenker
Realfagstrategien Tett på realfag

Om etableringen – Regjeringens nettsider (2016)
Talentene trenger noe å strekke seg etter (Intervju med forsker Ella Idsøe i Bergens Tidende) (2017)
Om forskning på forsøksordningen (2018)

Følg oss: